Get Adobe Flash player
คำขวัญประจำจังหวัดลำพูน "พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย"

เจ้าคณะจังหวัดลำพูน (มหานิกาย)

พระเทพรัตนนายก

เจ้าคณะจังหวัดลำพูน

เจ้าคณะจังหวัดลำพูน (ธรรมยุต)


พระราชวิสุทธิญาณ
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-
แม่ฮ่องสอน (ธ)

ฐานข้อมูล พศจ.ลำพูน

ข้อมูลวัดทั้งหมด คลิกที่นี่
รายชื่อวัด จ.ลำพูน คลิกที่นี่
ทะเบียนวัด จ.ลำพูน คลิกที่นี่
สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ในรัชสมัยของพญาอาทิตยราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์จามเทวีวงศ์ โดยที่แห่งนี้ เคยเป็นพระราชฐานของพระองค์ซึ่งพระราชทานอุทิศถวายให้เป็นวัดพระธาตุฯ เพื่อเป็นพุทธบูชา
เดิมมีฐานะเป็นวัดราษฎร์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ และได้รับการยกฐานะ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
JA slide show
 
Home

ผู้อำนวยการ พศ.ช.

นายณรงค์  ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ผู้อำนวยการ พศ.จ.ลพ.

นางจุรีรัตน์  ใจแข็ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลำพูน

ศูนย์ประสานงานข้อมูล


สถานะการ COVID-19ข่าวประชาสัมพันธ์ พศ.โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร