Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home ข้อมูลพระ-วัด

รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดลำพูน

จำนวนวัดในจังหวัดลำพูน
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดลำพูน 443 วัด
มหานิกาย 435 วัด
ธรรมยุต 8 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 2 วัด
มหานิกาย 2 วัด
ธรรมยุต - วัด
วัดราษฎร์ 441 วัด
มหานิกาย 433 วัด
ธรรมยุต 8 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด

 

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดลำพูน
พระภิกษุ 1,519 รูป
มหานิกาย 1,502 รูป
ธรรมยุต 17 รูป
สามเณร 1,689 รูป
มหานิกาย 1,686
รูป
ธรรมยุต 3 รูป

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ข่าว พศ.


ข่าวจากโฆษก พศ.


โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"


ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน