Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home สถานที่ปฏิบัติธรรม

สถานที่ปฏิบัติธรรม

บัญชีรายชื่อสำนักปฏิบัติธรรม

บัญชีรายชื่อ  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำพูน

แห่งที่  1   วัดพระพุทธบาทตากผ้า   นามเจ้าสำนัก   พระพุทธบาทพิทักษ์
ที่อยู่  ตำบลมะกอก  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน

แห่งที่ 2   วัดพระยืน     นามเจ้าสำนัก   -ว่าง-
ที่อยู่  ตำบลเวียงยอง  อำเภอเมืองลำพูน  จังหวัดลำพูน

แห่งที่ 3   วัดพระธาตุดอยเวียง   นามเจ้าสำนัก  พระครูภาวนาพินิจ
ที่อยู่  ตำบลบ้านธิ   อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน

แห่งที่ 4   วัดห้วยบง   นามเจ้าสำนัก  พระครูวิบูลภาวนานุศาสก์
ที่อยู่  ตำบลศรีวิชัย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน

แห่งที่ 5   วัดพระธาตุทรายทอง   นามเจ้าสำนัก พระครูสังฆรักษ์ อภิรักษ์
ที่อยู่  ตำบลป่าสัก    อำเภอเมืองลำพูน   จังหวัดลำพูน

แห่งที่ 6   วัดดอยคำ นามเจ้าสำนัก  พระบรรพตขันตยานุยุต
ที่อยู่  ตำบลทากาศ  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน

แห่งที่ 7   วัดศรีเตี้ย นามเจ้าสำนัก  พระครูกัลยาณธรรมนิวิฐ
ที่อยู่   ตำบลศรีเตี้ย   อำเภอบ้านโฮ่ง  จังหวัดลำพูน

แห่งที่ 8   วัดห้วยห้าง นามเจ้าสำนัก  พระครูสิริสุตาภิมณฑ์
ที่อยู่   ตำบลตะเคียนปม   อำเภอทุ่งหัวช้าง   จังหวัดลำพูน

แห่งที่ 9   วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร นามเจ้าสำนัก   พระเทพรัตนนายก
ที่อยู่   ตำบลในเมือง   อำเภอเมืองลำพูน   จังหวัดลำพูน

แห่งที่ 10   วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) นามเจ้าสำนัก   พระครูภาวนาวิริยวัฒน์ อานยวํโส
ที่อยู่  ตำบลต้นธง   อำเภอเมืองลำพูน   จังหวัดลำพูน


ข่าว พศ.


ข่าวจากโฆษก พศ.


โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"


ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน