Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำพูน

รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำพูน

แห่งที่ ชื่อสำนัก ตำบล อำเภอ รายนามเจ้าสำนักฯ แผนที่
วัดพระพุทธบาทตากผ้า มะกอก ป่าซาง พระพุทธบาทพิทักษ์ Map
วัดพระยืน เวียงยอง เมืองลำพูน พระอธิการสิริพงศ์  ปญญาชโย
Map
วัดพระธาตุดอยเวียง บ้านธิ บ้านธิ พระครูภาวนาพินิจ Map
วัดห้วยบง ศรีวิชัย ลี้ พระครูวิบูลภาวนานุศาสก์ Map
วัดพระธาตุทรายทอง ป่าสัก เมืองลำพูน พระครูสังฆรักษ์ อภิรักษ์ Map
วัดดอยคำ ทากาศ แม่ทา พระบรรพตขันตยานุยุต Map
วัดศรีเตี้ย ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง พระครูกัลยาณธรรมนิวิฐ Map
วัดห้วยห้าง ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง พระครูสิริสุตาภิมณฑ์ Map
วัดพระธาตุหริภุญวรมหาวิหาร ในเมือง เมืองลำพูน พระเทพรัตนนายก Map
๑๐ วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย (ธ) ต้นธง เมืองลำพูน พระครูภาวนาวิริยวัฒน์ อารยวํโส Map

ศูนย์ประสานงานข้อมูล


สถานะการ COVID-19ข่าวประชาสัมพันธ์ พศ.โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน