Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document
Home เกี่ยวกับสำนักพุทธ

เกี่ยวกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

วิสัยทัศน์พันธกิจสำนักงานพระพุทธศาสนา

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ค่านิยม  เป้าประสงค์

สำนักงานพระพุทธศาสตร์แห่งชาติ

วิสัยทัศน์  (VISION)
"องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง  สังคมดำรงศีลธรรม นำสันติสุขอย่างยั่งยืน"

พันธกิจ  (MISSION)
1. เสริมสร้างให้สถาบันละกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
2.สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
3.จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ทำบุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม  และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
4.ดำเนินการให้ประเทศเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
5.พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)

BUDDHA

1. พัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์ Buddhism  Education

2. ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้แก่สังคม Understanding

 

3. เพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก Distinguished  Center

4. พัฒนาสู่งองค์การที่โดดเด่น Distinctive Organization

 

5. ส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห์ Help

6. เพิ่มความคุ้มค่า Asset

 

 

ค่านิยม (CORE VALUE)

ส่งเสริมพุทธธรรมนำชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีจิตบริการ ประสานสามัคคี

ส่งเสริมพุทธธรรมนำชีวิต หมายถึง  การสนับสนุน ส่งเสริมการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขชุมชนเข็มแข็งก้อให้เกิดสังคมคุณธรรม

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง  ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

มีจิตบริการ หมายถึง  เข้าใจความต้องการของผู้รับบริการอย่างถูกต้องและรวดเร็วให้บริการและช่วยเหลือผู้รับบริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสและกระตือรือร้นต่อการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

ประสานสามัคคี หมายถึง  เคารพผู้ร่วมงาน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

เป้าประสงค์ (GOAL)

1. สถาบันพระพุทธศาสนามีความมั่นคงและยั่งยืน
2. พระสงฆ์มีความรู้ในหลักธรรมอย่างลึกซึ้ง และสามารถเผยแผ่หลักธรรมได้อย่างถูกต้อง และมีความทันสมัยรวมทั้งมีความรู้เรื่องสังคม ความเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกมิติ
3. ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทำให้สังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม
4. เพิ่มศาสนทายาทเพื่อสืบสานพุทธศาสนาให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
5. ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาในระดับโลก
6. เพิ่มมูลค่าศาสนสมบัติให้เกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอย่างสูงสุด
7. จัดระบบองค์กรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้พระพุทธศาสนามั่นคง ยั่งยืน และสังคมมีความรู้ด้วยหลักพุทธธรรม

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

๑. นายสุรชัย  ขยัน         ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ จนถึง  ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔
๒. นายบัญฑิต  ชนะกาญ ตั้งแต่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ จนถึง ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕
๓. นายสุรชัย ขยัน           ตั้งแต่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕    จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๔. นายอุบลพันธ์  ขันผนึก ตั้งแต่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ จนถึง ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
๕. นายประพันธ์  คำจ้อย ตั้งแต่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ จนถึง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๖. นายสำราญ  รัตนพันธ์ ตั้งแต่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ จนถึง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
๗. นายจำเริญ  ศรีคำมูล ตั้งแต่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑  จนถึง ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒
๘. นายนางจุรีรัตน์ ใจแข็ง
ตั้งแต่ ๑๖ เมษยน ๒๕๖๒  จนถึง ปัจจุบัน

โครงสร้างอัตรากำลัง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

 

โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

>>>>คลิ๊กดูที่นี่<<<<

กองการเจ้าหน้า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ศูนย์ประสานงานข้อมูล


สถานะการ COVID-19ข่าวประชาสัมพันธ์ พศ.โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน