การประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" (บ้านแพะ อำเภอบ้านธิ)

วันพุธที่ 4 พศฤจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.

นางอารีย์ พันธุ์จันทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านธิ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

โดยมีนายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการติดตาม-ประเมินผลโครงการฯ (คณะสงฆ์จังหวัดลำพูน) และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 (บ้านแพะ ตำบลบ้านธิ) ในฐานะผู้นำชุมชนที่เข้ารับการตรวจเยี่ยม ตามโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อหารือแนวทางในการจัดเตรียมสถานที่ และมอบหมายหน้าที่ พร้อมรับการตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินโครงการฯ จากคณะกรรมการส่วนกลาง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,268