โครงการประชุมนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำพูน ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1) พิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และรอยพระพุทธบาท วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระอารามหลวง การกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดลำพูน คติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา 15 พฤษภาคม 2565 การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 45,185