การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ประจำปี 2563

ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.

นายณัฏฐ์ปวัฒน์ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2563 จากคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ (ส่วนกลาง) ซึ่งกำหนดลงพื้นที่ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ บ้านห้วยแทง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมี พระครูวิวิธธรรมธาดา รองเจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง เจ้าอาวาสวัดทุ่งม่าน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย พระครูกิตติปริยัตินิเวศน์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง เข้าร่วมการประชุมฯ ณ วัดห้วยแทง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 16,250