วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์ (VISION) 
“สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน  “เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา
ประชาชนมีสุขด้วยหลักพุทธธรรม

 พันธกิจ (MISSION) 
1. อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคง
2. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสงฆ์ และการพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ
3. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แก่พุทธศาสนิกชนอย่างทั่วถึง
4. ดูแลรักษา ทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมวัด ศาสนสถาน ให้เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธีได้อย่างถูกต้อง
6. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งพุทธมณฑลประจำจังหวัด

 ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)  
BUDDHA
1) เสริมสร้างเอกภาพและความเข้มแข็งแก่คณะสงฆ์และกิจการทางพระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ
2) ส่งเสริม  พัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร
3) วัด ประชา รัฐ สร้างสุข แก่ประชาชน
4) บริหารจัดการศาสนสมบัติและวัดร้างอย่างมีคุณภาพ
5) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูนให้เป็นมืออาชีพ

 

 เป้าประสงค์ (GOAL) 
 

 ค่านิยม (CORE VALUE) 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 274,761