Get Adobe Flash player
พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย

เจ้าคณะจังหวัดลำพูน (มหานิกาย)

พระเทพรัตนนายก

เจ้าคณะจังหวัดลำพูน

เจ้าคณะจังหวัดลำพูน (ธรรมยุต)


พระราชวิสุทธิญาณ
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-
แม่ฮ่องสอน (ธ)

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
JA slide show
 
Home

ผู้อำนวยการ พศ.ช.

 

 

 

 

 

 

 

 

-ว่าง-

 

 

 

 

 


ผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

ผู้อำนวยการ พศ.จ.ลพ.

นางจุรีรัตน์  ใจแข็ง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดลำพูน

ฐานข้อมูล พศจ.ลำพูน

ข้อมูลวัดทั้งหมด คลิกที่นี่
รายชื่อวัด จ.ลำพูน คลิกที่นี่
ทะเบียนวัด จ.ลำพูน คลิกที่นี่
สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ในรัชสมัยของพญาอาทิตยราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์จามเทวีวงศ์ โดยที่แห่งนี้ เคยเป็นพระราชฐานของพระองค์ซึ่งพระราชทานอุทิศถวายให้เป็นวัดพระธาตุฯ เพื่อเป็นพุทธบูชา
เดิมมีฐานะเป็นวัดราษฎร์ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ และได้รับการยกฐานะ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

ข่าว พศ.


ข่าวจากโฆษก พศ.


โครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"


ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร