ประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามการประเมินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๕ (บ้านทาป่าสัก ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน)

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายจำเริญ ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน ร่วมกับคณะกรรมการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยพระสงฆ์สมัชชาผู้นำขับเคลื่อนโครงการฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดลำพูน ประชุมเตรียมความพร้อมการติดตามการประเมินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๖๕ (บ้านทาป่าสัก ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 66,932