ประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน ภาค ๗ ระดับจังหวัด

วันพุธ ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายจำเริญ  ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน ภาค ๗ ระดับจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล เลขานุการทุกตำแหน่ง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ก่อนเข้าวาระการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน ได้ประกอบพิธีสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โอกาสเดียวกันนี้ เจ้าคณะจังหวัดลำพู เป็นประธานในการมอบตราตั้งเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระคิลานุปัฏฐาก(พระ อ.ส.ว.) จังหวัดลำพูน มอบโล่รางวัลหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ จังหวัดลำพูน และเข้าวาระการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน ภาค ๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺญมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 50,532