โครงการประชุมนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจำเริญ  ศรีคำมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด จัดโครงการประชุมนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมพระสัทธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีผู้เข้าร่วมประชุม พระศรีธรรมโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายการศาสนศึกษา, ผู้แทนฝ่ายการศาสนศึกษา, ผู้แทนพระปริยัตินิเทศก์จังหวัดลำพูน, และคณะผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของจังหวัดลำพูน ทั้ง 10 แห่ง รวมมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 80 รูป/คน ทั้งนี้ ได้มีวิทยากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน มาให้ความรู้ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาการศึกษา ให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ของจังหวัดลำพูน 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 174,267